شمع تخت نیکلی پایه کوتاه ۷۹۵۵ FR7DC+ بوش (BOSCH)

سنجش